Szkoła Podstawowa w Lelkowie

Przetargi zobacz archiwum »

13 września 2013 12:55

Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS

Lelkowo dnia 13.09. 2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 

 

Dotyczy zamówienia publicznego: „Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS”

 

Działając na podstawie art.40 ust 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z  2010r.  z późniejszymi zmianami) Zespół Szkół w Lelkowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

 

 1. Pełna nazwa Zamawiającego :

 Zespól Szkół w Lelkowie

14 – 521 Lelkowo

adres internetowy: www.zslelkowo.biposwiata.pl

e-mail: zs.lelkowo@op.pl

tel. 055 244 82 69        fax. 055 244 82 69

NIP 582 14 92 662    REGON 170772966

godz. urzędowania       od 7.30 – 15.30            od poniedziałku do piątku

 

 1. Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony którego wartość szacunkowa jest mniejsza  niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r , (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z 2010r.  z późniejszymi zmianami)

 

 1. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia :

www.zslelkowo.biposwiata.pl

 

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS  o wartości opałowej od minimum 42 000 kJ/kg – kody CPV: 09135100-5 w ilości szacunkowej około 50.000 litrów. Tankowania odbywać się będą do 5  zbiorników o pojemności 2 000 l/każdy  w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia przez zamawiającego. Podane ilości lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS są ilościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do całkowitego ich   zamówienia. Dostawca wyraża zgodę na powyższe i oświadcza, że nie będzie rościł z tego tytułu żądań finansowych od zamawiającego. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

 

 1.  „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” wraz z załącznikami dostępna jest:

-  na stronie internetowej zamawiającego www.zslelkowo.biposwiata.pl  

-  papierowa wersja dokumentów dostępna jest  nieodpłatnie ( w ciągu 5 dni ) w Zespole Szkół w Lelkowie w godz. 7.30 – 15.30. ( biuro kadr i księgowości )

 

 1. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 1. Termin wykonania zamówienia

październik 2013 – wrzesień 2014

 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

 1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art.22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli    

  ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do    

  wykonywania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

 1. Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży koncesję na obrót paliwami ciekłymi ważną na dzień składania ofert oraz stosowne oświadczenie stanowiące zał nr 2  do SIWZ
 2. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek zostanie spełniony po złożeniu oświadczenia  stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
 3. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek zostanie spełniony po złożeniu oświadczenia  stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
 4. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek zostanie spełniony po złożeniu oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- na potwierdzenie spełniania w/w warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ

 - ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia

 

 1. Z postępowania o udzielenie zmówienia wyklucza się wykonawców którzy:

- podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust 1 Prawa zamówień publicznych;

- nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania

 

 1. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

 

 1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena

Cena 100% ( waga)

Przy ocenie ofert ustala się następującą punktację: od 0 do 100 pkt.

Do porównania ofert brana pod uwagę będzie cena 1 litra oleju.

Maksymalną ilość 100 punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto 1 litra. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów według poniższego wzoru:

 

                               Cena brutto 1 litra oferty najniższej

Wartość punktowa = -------------------------------------     x 100 pkt  x 100%(waga) = ……….pkt

                                     Cena brutto 1 litra oferty badanej

 

 1. Miejsce i termin składania ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w biurze księgowości i kadr  Zespołu Szkół w Lelkowie  

Koperta powinna być oznaczona „ OFERTA – DOSTAWA LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO typu Ekoterm Plus”. Nie otwierać przed 23.09.2013r. godz. 09.05

 

Termin składania ofert upływa dnia 23 września 2013. o godzinie 09.00

 

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert;

Oferty zostaną otwarte  dnia 23 września 2013. o godzinie 09.05 w siedzibie zamawiającego - w biurze księgowości i kadr  Zespołu Szkół w Lelkowie  

W zakresie otwarcia ofert obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 86

 

 1. Termin związania ofertą
 1. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 2. Wykonawca pozostaje związany ofertą  przez okres 30 dni

 

 1. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej;

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

 1. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

 1. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna;

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

 1. Przewidywane zamówienia uzupełniające;

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

 1. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 186247-2013 z dnia 13.09.2013 r.

Data wytworzenia dokumentu: 13.09.2013
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Beata Popiel
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 września 2013 12:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Popiel
Ilość wyświetleń: 662
13 września 2013 13:06 (Beata Popiel) - Opublikowanie dokumentu.
13 września 2013 13:03 (Beata Popiel) - Dodanie załącznika [zal_4_projekt_umowy_dostawy_oleju_opalowego.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
13 września 2013 13:03 (Beata Popiel) - Dodanie załącznika [zal3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_z_postepowania.doc] do dokumentu. (Dokument nieopublikowany)
Realizacja: Superszkolna.pl