Szkoła Podstawowa w Lelkowie

Przetargi zobacz archiwum »

13 października 2011 13:52

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę lekkiego oleju opałowego typu Ekoterm plus

Lelkowo 13.10.2011

ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE)

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: dostawa lekkiego oleju opałowego typu Ekoterm Plus w ilości do 50 000 litrów

Zamawiający: Zespół Szkół w Lelkowie, Lelkowo115. 14 – 521 Lelkowo

  1. Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę „nr  1” złożoną przez Wykonawcę:

Boss19 Spółka z o.o.

Ul. Młodkowskiego 40A

11 – 700 Mrągowo

 

Uzasadnienie wyboru:


         Po szczegółowej analizie Zamawiający uznał, że w/w Wykonawca przedstawił ofertę zgodną ze stawianymi wymaganiami w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta zawierała wszystkie żądane oświadczenia
i dokumenty oraz spełniała wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ).
Zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ w dziale-  Kryterium oceny oferty – jedynym kryterium oceny ofert było kryterium ceny – Cena 100%. Przy zastosowaniu matematycznych obliczeń najkorzystniejsza oferta mogła zdobyć max 100 pkt.

Złożone zostały trzy oferty „ nr 1” , „nr 2” i „nr 3”.  Wszystkie  złożone oferty spełniały wymogi postępowania. Ofertą która była najkorzystniejsza i otrzymała 100pkt została „oferta nr 1”

Zamawiający  informuje,  że umowa z  wybranym  wykonawcą  zostanie  podpisana  po terminie składania protestów tj. w dniu 21 października 2011r w Zespole Szkół w Lelkowie o godz. 9.00

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: (wraz z punktacją jaką otrzymały oferty w jednym kryterium – kryterium ceny)

1)      Oferta nr 1    -  Boss19 Spółka z o.o. , ul. Młodkowskiego 40 A, 11 – 700 Mrągowo – liczba pkt – 100

2)      Oferta nr 2    -  Nazali Naft Hurt – Detal, Bogdan Nazar, ul. 1-go Maja 78, 11 – 130 Orneta – liczba pkt - 98,62

3)      Oferta nr 3    -  Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe  PAL – GAZ  Łukasz  Biłyk, ul. Wodna 9B,
                                11 – 612 Kruklanki  - liczba pkt – 99,44

  1. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie  odrzucono  żadnej oferty
  2. Działając na podstawie art. 92 ust 1 pkt 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,Zamawiający informuję, że
    w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują  środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r , (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z  2007r.  z późniejszymi zmianami).- dział VI „Środki ochrony prawnej”.

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Data wytworzenia dokumentu: 13.10.2011
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Iwona Chojecka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 13 października 2011 13:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Popiel
Ilość wyświetleń: 697
13 października 2011 13:56 (Beata Popiel) - Zmiana danych dokumentu.
13 października 2011 13:54 (Beata Popiel) - Zmiana danych dokumentu.
13 października 2011 13:52 (Beata Popiel) - Dodanie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl