Szkoła Podstawowa w Lelkowie

Przetargi zobacz archiwum »

05 października 2011 15:14

Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS

Lelkowo dnia 05 października 2011

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 


Dotyczy zamówienia publicznego: „Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS”

 

Działając na podstawie art.40 ust 1 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z  2010r.  z późniejszymi zmianami) Zespół Szkół w Lelkowie zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

 

1. Pełna nazwa Zamawiającego :

Zespól Szkół w Lelkowie

14 – 521 Lelkowo

tel. 055 244 81 03      fax. 055 244 81 03

NIP 582 14 92 662    REGON 170772966

godz. urzędowania       od 7.30 – 15.30            od poniedziałku do piątku

 

2. Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony którego wartość szacunkowa jest mniejsza  niż kwoty  

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11, ust.8 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r , (tekst jednolity Dz. U. Nr 113, poz. 759 z  2010r.  z późniejszymi zmianami)

 

3. Adres strony internetowej na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

www.zslelkowo.biposwiata.pl

 

4. Określenie przedmiotu oraz wielkości zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS o wartości opałowej od minimum 42 000 kJ/kg – kod PCV: 09135100-5 w ilości szacunkowej około 50.000 litrów. Tankowania odbywać się będą do 5 zbiorników o pojemności 2 000 l/każdy w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia przez zamawiającego. Podane ilości lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS są ilościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do całkowitego ich zamówienia. Dostawca wyraża zgodę na powyższe i oświadcza, że nie będzie rościł z tego tytułu żądań finansowych od zamawiającego Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

5. „Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia” wraz z załącznikami dostępna jest:

- na stronie internetowej zamawiającego www.zslelkowo.biposwiata.pl  

- papierowa wersja dokumentów dostępna jest nieodpłatnie ( w ciągu 5 dni ) w sekretariacie Zespołu Szkół w Lelkowie w godz. 7.30 – 15.30.

 

6. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

 7. Termin wykonania zamówienia:

Październik 2011– wrzesień 2012

 

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy którzy spełniają warunki określone w art.22 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej,

 

            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu

  1. Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży koncesję na obrót paliwami ciekłymi ważną na dzień składania ofert oraz stosowne oświadczenie stanowiące zał nr 2  do SIWZ
  2. Warunek posiadania wiedzy i doświadczenia – warunek zostanie spełniony po złożeniu oświadczenia  stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
  3. Warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – warunek zostanie spełniony po złożeniu oświadczenia  stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ
  4. Warunek sytuacji ekonomicznej i finansowej – warunek zostanie spełniony po złożeniu oświadczenia stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ

 

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- na potwierdzenie spełniania w/w warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnych oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ

 - ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego – spełnia/nie spełnia

 

2. Z postępowania o udzielenie zmówienia wyklucza się wykonawców którzy:

- podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust 1 Prawa zamówień publicznych;

- nie wykażą spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

- wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

- złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania

 

9. Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium.

 

10. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena

Cena 100% ( waga)

Przy ocenie ofert ustala się następującą punktację: od 0 do 100 pkt.

Do porównania ofert brana pod uwagę będzie cena 1 litra oleju

Maksymalną ilość 100 punktów otrzyma oferta z najniższą ceną brutto 1 litra. Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów według poniższego wzoru:

 

                               Cena brutto 1 litra oferty najniższej

Wartość punktowa = -------------------------------------     x 100 pkt  x 100%(waga) = ……….pkt

                                     Cena brutto 1 litra oferty badanej

 

11. Miejsce i termin składania ofert:

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Lelkowie  

Koperta powinna być oznaczona „ OFERTA – DOSTAWA LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO typu Ekoterm Plus”. Nie otwierać przed 13.10.2011 godz. 09.05

 

Termin składania ofert upływa dnia 13 października 2011r. o godzinie 09.00

 

 12. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Oferty zostaną otwarte  dnia 13 października 2011 o godz. 09.05 w siedzibie zamawiającego - sekretariat

W zakresie otwarcia ofert obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 86.

 

13. Termin związania ofertą:

1.  Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.  Wykonawca pozostaje związany ofertą  przez okres 30 dni.

 

14. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

15. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

16. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

17. Przewidywane zamówienia uzupełniające:

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

 

18. Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 321106-2011 z dnia 2011-10-05 r.

 

 

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn:

„Dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS”

 

Nazwa i adres zamawiającego:

Zespól Szkół w Lelkowie

Lelkowo 115,

14-521 Lelkowo

 

Dane zamawiającego:

-  adres internetowy: www.zslelkowo.pbiposwiata.pl

-  e-mail: zs.lelkowo@op.pl

-  NIP 582 - 14 – 92 -  662

-  tel.  (55) 2448103. 2448269

-  fax  (55) 2448103

-  godz. urzędowania: 7.30 - 15.30

    od poniedziałku do piątku

 

 

 


SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS


Wszystkie informacje przedstawione w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia przeznaczone są tylko do przygotowania oferty.

 

I.  Nazwa i adres zamawiającego: (art. 36 ust.1 pkt. 1 uPzp)

Zespół Szkół w Lelkowie

Lelkowo 115,

14-521 Lelkowo

 

Dane zamawiającego:

-  adres internetowy: www.zslelkowo.pbiposwiata.pl

-  e-mail: zs.lelkowo@op.pl

-  NIP 582 - 14 – 92 - 662

-  tel.  (55) 2448103. 2448269

-  fax  (55) 2448103

-  godz. urzędowania: 7.30 - 15.30

    od poniedziałku do piątku

 

 II. Tryb udzielenia zamówienia (art. 36 ust. 1, pkt 2, art. 39 – 46 uPzp)

 

1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

2. A także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówienia publicznego, a zwłaszcza:

   1) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817),

   2) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1796)

   3) Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.(Dz. U. z 2009 r. Nr 224 poz. 1795).

3. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

4. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

5. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 III. Opis przedmiotu zamówienia (art. 36 ust. 1, pkt 3, art. 29, art. 30 i art. 31 ust. 1  uPzp)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS o wartości opałowej od minimum 42 000 kJ/kg – kod PCV: 09135100-5 w ilości szacunkowej około 50.000 litrów. Tankowania odbywać się będą do 5 zbiorników o pojemności 2 000 l/każdy w ciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia przez zamawiającego. Podane ilości lekkiego oleju opałowego typu EKOTERM PLUS są ilościami szacunkowymi i nie zobowiązują Zamawiającego do całkowitego ich zamówienia. Dostawca wyraża zgodę na powyższe i oświadcza, że nie będzie rościł z tego tytułu żądań finansowych od zamawiającego.

 

IV. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom. ( art. 36 ust. 4 i 5  uPzp)

 

- Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia podwykonawców.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w formularzu ofertowym.

 

V. Oferty częściowe (art. 83 ust. 2 i 3 uPzp)

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

VI. Umowy ramowe (dział III, rozdział 1 uPzp)

Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

 

VII. Zamówienia uzupełniające (art. 36 ust. 2 pkt 3, art. 67 ust. 1 pkt. 6  uPzp)

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego.

 

VIII. Oferty wariantowe (art. 36 ust. 2 pkt 4, art. 83 ust 1 uPzp)

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej i wymaga złożenia oferty w oparciu o dokumenty zawarte w SIWZ.

 

IX. Termin wykonania zamówienia (art. 36 ust. 1 pkt 4 uPzp)

Wymagany termin wykonania zamówienia październik 2011 r.  – wrzesień 2012

 

X. Wymagania stawiane wykonawcy

 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych dostaw.

2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

3. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

4. Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

6. Wykonawca zaakceptuje termin płatności - 21 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego.

 

XI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków (art. 22, art.36 ust 1 pkt. 5 uPzp)

 

1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

Warunek zostanie spełniony jeżeli wykonawca złoży koncesję na obrót paliwami ciekłymi ważną na dzień składania oferty oraz stosowne oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do SIWZ

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie stanowiące zał nr 2 do SIWZ

 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie stanowiące zał nr 2 do SIWZ

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej,

Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca złoży stosowne oświadczenie stanowiące zał nr 2 do SIWZ

 

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

- Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów wymienionych w SIWZ.

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.

 

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców,  którzy:

1) podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych;

2) nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu;

3) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji;

4) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

 

3.  Zamawiający odrzuca ofertę jeżeli:

1) jest niezgodną z ustawą;

2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych;

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6) zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych;

8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

 

XII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

(art. 22, 24, 25, 26,  art.36 ust 1 pkt. 6, art. 44, art. 45 ust. 1,3 i 4 uPzp)

 

A. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

 

1. Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany przez wykonawcę lub osobę uprawnioną - załącznik nr 1  do SIWZ

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2   do SIWZ

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3   do SIWZ

4. Projekt umowy (załącznik nr 4 do SIWZ) parafowany przez wykonawcę na każdej stronie wraz z adnotacją na ostatniej stronie projektu umowy: „akceptuję zawarty w SIWZ projekt umowy”

5. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile te uprawnienia, nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

 

XIII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. (art.36 ust 1 pkt. 7, art. 9 ust. 1, art. 27, art. 38 uPzp)

Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

1) Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2) Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się za pomocą faksu.

3) Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania oświadczeń wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu.

4) Pytania muszą być skierowane na adres i nr faksu zamawiającego podany w dziale I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

 

Stanowisko:  dyrektor szkoły

imię i nazwisko: Iwona Chojecka

tel.  55 2448384 

poniedziałek-piątek,  godz.  7.30 -15.30

 

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2)

2) Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3) Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4) Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie www.zslelkowo.biposwiata.pl

5) Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6) Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

 

Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1) W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2) Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej www.zslelkowo.biposwiata.pl

3) Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

4) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

5) Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

6) Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie www.zslelkowo.biposwiata.pl 

 

XIV. Wymagania dotyczące wadium ( art.36 ust 1 pkt. 8, art. 45, art. 46 uPzp)

 Zamawiający nie przewiduje wnoszenia wadium 

 

XV. Termin związania ofertą (art.36 ust 1 pkt. 9, art. 85 uPzp)

1.         Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2.         Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

 

XVI. Opis sposobu przygotowania oferty ( art.36 ust 1 pkt. 10 i ust. 2 pkt. 8,  art. 9 ust. 1 i 2, art. 82 ust.2 i 3 uPzp)

 

A. Przygotowanie oferty

1.    Wykonawca może złożyć jedną ofertę w formie pisemnej w języku polskim pisaną na komputerze, maszynie lub ręcznie nieścieralną techniką. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

2. Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3. Oferta oraz wymagane formularze, zestawienia i wykazy składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4. Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6. Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę oraz datowane.

8. Wszystkie strony oferty powinny być ponumerowane, spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty. Numeracja stron powinna rozpoczynać się od numeru 1 umieszczonego na pierwszej stronie oferty, przy czym wykonawca może nie numerować czystych ( nie zapisanych) stron.

9. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji. Zastrzeżenie musi być dokonane przez złożenie oferty w dwóch częściach  opisanych jako „ część jawna  oferty „ i jako „ część zastrzeżona oferty „. Wszystkie  strony „części zastrzeżonej oferty„ i „części jawnej oferty„ muszą być ponumerowane. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął działania w celu zachowania ich poufności.


B. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

 

1) Oferty należy złożyć w wewnętrznych i zewnętrznych nieprzejrzystych trwale zamkniętych kopertach lub opakowaniach.

W kopercie/opakowaniu wewnętrznym należy umieścić ofertę i opisać w następujący sposób:

„ OFERTA – DOSTAWA LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO typu Ekoterm plus” Nie otwierać przed 13.10.2011 godz.09.05

 

W kopercie/opakowaniu zewnętrznym należy umieścić kopertę/opakowanie wewnętrzne i opisać w następujący sposób:

„ OFERTA – DOSTAWA LEKKIEGO OLEJU OPAŁOWEGO typu Ekoterm plus” Nie otwierać przed 13.10.2011 godz.09.05

 

2) Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za skutki braku zachowania powyższego opisu ofert.

3) Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu przed terminem składania ofert określonym. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu zostanie przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami zawartymi wyżej, a wewnętrzna i zewnętrzna koperta będzie dodatkowo oznaczona określeniami „ZMIANA”  lub  „WYCOFANIE”.

4) Oferent nie może wycofać oferty i wprowadzić w ofercie zmian po upływie terminu składania ofert.

5) Oferty, których dotyczy  „WYCOFANIE”  nie będą odczytywane na otwarciu ofert.

6) Koperty oznaczone dopiskiem  „ZMIANA”  zostaną otwarte jako pierwsze; a oferty, których dotyczyła zmiana nie będą otwierane.


C. Oferta wspólna


Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3) Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

 

XVII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert ( art.36 ust 1 pkt. 11, art. 84 i art. 86 uPzp)

 

Oferty należy składać do dnia:

13 października 2011 r. do godz. 09.00.

w siedzibie Zamawiającego, tj.:

Zespół szkół w Lelkowie

Lelkowo 115

14-521 Lelkowo

sekretariat,

 

Data i godzina dostarczenia oferty do Zamawiającego będą odnotowane na kopercie zewnętrznej jako oficjalny termin złożenia oferty.

Dla ofert przesłanych pocztą liczy się data i godzina dostarczenia do w/w pokoju.

Na żądanie Wykonawca może otrzymać pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem i godziną jej złożenia.

 

Oferty zostaną otwarte dnia: 13 października 2011 r. o godz. 09.05 w siedzibie zamawiającego – sekretariat

 

W zakresie otwarcia ofert obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 86.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania koperty wewnętrznej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 

XVIII. Opis sposobu obliczenia ceny (art. 36 ust 1 pkt. 12, uPzp)

 

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT.

2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

3. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

4. Ceny jednostkowe podane przez wykonawcę nie ulegają zmianie podczas okresu wykonywania przedmiotu umowy.

5. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym" stanowiącym załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

XIX. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

(art.36 ust 1 pkt. 13, art. 91 uPzp)

 

Kryteria oceny ofert

 

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

- oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

- wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

 

2. Zastosowanie matematycznych obliczeń przy ocenie ofert, stanowi podstawową zasadę oceny ofert, które oceniane będą w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez wykonawców w zakresie kryterium.

 

Jedynym kryterium oceny oferty jest cena.

Cena – 100% (waga)

Przy ocenie ofert ustala się następującą punktację: od 0 do 100 pkt.

Do porównania  ofert brana pod uwagę będzie cena 1 l oleju.

Maksymalną ilość punktów (100 pkt) otrzyma oferta z najniższą ceną brutto 1 litra.

Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

 

Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów według poniższego wzoru:

 

                               Cena brutto 1 litra oferty najniższej

Wartość punktowa = -------------------------------------     x 100 pkt  x 100%(waga) = ……….pkt

                                     Cena brutto 1 litra oferty badanej

 

XX. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (art.36 ust 1 pkt. 14, art. 92, art. 94   uPzp)

 

1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów przed przystąpieniem do podpisania umowy o zamówienie publiczne.

4. Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce

4) termin po upływie, którego możliwe będzie zawarcie umowy.

5. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

2) zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego,

6. O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne

7. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

8. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej:

1) w terminie 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane faksem, lub

2) w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

3) w przypadku gdy, w postępowaniu złożona została tylko jedna oferta lub nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy, możliwe jest zawarcie umowy przed upływem ww. terminów.

9. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

10. W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

 

XXI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 (art. 36 ust 1 pkt. 15, art. 147, art. 148, art. 150, art. 151  uPzp) 

 

Zamawiający nie przewiduje wnoszenia zabezpieczenia.

 

XXII. Warunki umowy   (art. 36 ust 1 pkt. 16, art. 139 - 146   uPzp)

 

1. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji.

2. O miejscu i terminie podpisania umowy zamawiający powiadomi odrębnym pismem

3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.

4. Szczegółowe postanowienia umowy zawarto w projekcie umowy, który stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji - załącznik nr 4

 

XXIII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. (art.36 ust 1 pkt. 17, dział VI uPzp)

1. Środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) w niniejszym postępowaniu przysługują wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia lub poniosły lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia środki ochrony prawnej przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej prowadzoną przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia,

3) odrzucenia oferty odwołującego

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

4. W przypadku:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować o nich zamawiającego. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

6. Odwołanie wnosi się w terminie:

1) 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane faksem lub drogą elektroniczną, lub

2) 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie,

7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego – www.bip.uglelkowo.pl

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 6, 7 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

9. Jeżeli zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

10. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

11. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Przesłanie kopii odwołania może nastąpić za pomocą jednego ze sposobów określonych w pkt. VII niniejszej specyfikacji, z zachowaniem zasad tam określonych.

12. Brak przekazania zamawiającemu kopii odwołania, w sposób oraz w terminie określonym powyżej, stanowi jedną z przesłanek odrzucenia odwołania przez Krajową Izbę Odwoławczą.

13. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

14. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą orzeczenia.

15. Kopię odwołania Zamawiający:

1) przekaże niezwłocznie innym wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

2) zamieści również na stronie internetowej – www.bip.uglelkowo.pl, jeżeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

wzywając wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego.

16. Przystąpienie do postępowania odwoławczego wykonawca wnosi w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje.

17. Przystąpienie do postępowania odwoławczego doręcza się Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się zamawiającemu oraz wykonawcy wnoszącemu odwołanie.

18. Odwołanie podlegać będzie rozpoznaniu przez Krajową Izbę Odwoławczą, jeżeli nie zawiera braków formalnych oraz uiszczono wpis od odwołania.

19. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu.

20. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

XXIV. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2. Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego

- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania

3. Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

4. Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje odpłatnie (0,5 zł. za 1 stronę A-4).

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

 

6. W sprawach nieuregulowanych i nie opisanych w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia będą miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

 

XXV. Załączniki

Załączniki składają się na integralną cześć specyfikacji (SIWZ):

1. Formularz ofertowy wykonawcy– załącznik nr 1

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2

3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania - załącznik nr 3  

4. Projekt umowy – załącznik nr 4

Data wytworzenia dokumentu: 05.10.2011
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Iwona Chojecka
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 października 2011 15:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Popiel
Ilość wyświetleń: 696
05 października 2011 15:16 (Beata Popiel) - Dodanie załącznika [zal_4_umowa_dostawy_oleju_opalowego.doc] do dokumentu.
05 października 2011 15:16 (Beata Popiel) - Dodanie załącznika [zal3_oswiadczenie_o_braku_podstaw_do_wykluczenia_z_postepowania.doc] do dokumentu.
05 października 2011 15:15 (Beata Popiel) - Dodanie załącznika [zal_2_oswiadczenie_o_spelnieniu_warunkow.doc] do dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl