Szkoła Podstawowa w Lelkowie

Komunikaty zobacz archiwum »

09 października 2009 08:05

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na dostawę lekkiego oleju opałowego typu Ekoterm Plus

ZAWIADOMIENIE ( OGŁOSZENIE) O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Nazwa zadania: dostawa lekkiego oleju opałowego typu Ekoterm Plus w ilości do 50 000 litrów

Zamawiający: Zespół Szkół w Lelkowie, Lelkowo115. 14 - 521 Lelkowo

1.       Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia ofertę „nr  1" złożoną przez Wykonawcę:

Boss19 Spółka z o.o.

Ul. Młodkowskiego 40A

11 - 700 Mrągowo

Uzasadnienie wyboru:
                Po szczegółowej analizie Zamawiający uznał, że w/w Wykonawca przedstawił ofertę zgodną ze stawianymi wymaganiami w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oferta zawierała wszystkie żądane oświadczenia i dokumenty oraz spełniała wymogi Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( SIWZ ).
Zgodnie z zasadami określonymi w SIWZ w dziale-  Kryterium oceny oferty - jedynym kryterium oceny ofert było kryterium ceny - Cena 100%. Przy zastosowaniu matematycznych obliczeń najkorzystniejsza oferta mogła zdobyć max 100 pkt.

Po odrzuceniu „ oferty nr 3" oraz „oferty nr 4" pozostały dwie oferty „ nr 1" i „nr2". Ofertą która spełniała wymogi postępowania oraz  jednocześnie była najkorzystniejsza i otrzymała 100pkt została „oferta nr 1"

Zamawiający  informuje,  że umowa z  wybranym  wykonawcą  zostanie  podpisana  po terminie składania protestów tj. w dniu 19 października 2009r w Zespole Szkół w Lelkowie o godz. 14.00

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: ( wraz z punktacją jaką otrzymały oferty w jednym kryterium - kryterium ceny )

1)      Oferta nr 1     -  Boss19 Spółka z o.o. , ul. Młodkowskiego 40 A, 11 - 700 Mrągowo - liczba pkt - 100

2)      Oferta nr 2    -   Ekoopał Ossowski Stenka  Sp.j , ul Krasickiego 1, 83 - 200 Starogard Gdański - liczba pkt - 97,67

3)      Oferta nr 3    -   Nazali Naft Hurt - Detal, Bogdan Nazar, ul. 1-go Maja 78, 11 - 130 Orneta - oferta odrzucona

4)      Oferta nr 4    -  Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe HEOPS Henryk Orłowski, ul. Westerplatte 56, 14 - 400 Pasłęk - oferta odrzucona2.       Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu odrzucono

ofertę „nr 3" złożoną przez Wykonawcę : Nazali Naft Hurt - Detal, Bogdan Nazar, ul. 1-go Maja 78, 11 - 130 Orneta

ofertę „ nr 4" złożoną przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe HEOPS Henryk Orłowski, ul. Westerplatte 56, 14 - 400 Pasłęk

Oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust 1 pkt 1 z związku art. 91 ust 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r , (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z  2007r.  z późniejszymi zmianami).

Na podstawie art. 91 ust. 5  Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r , (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z  2007r.  z późniejszymi zmianami) pismem z dnia 30 września 2009r Zamawiający - Zespół Szkół w Lelkowie - wezwał Wykonawców :
- Boss19 Spółka z o.o. , ul. Młodkowskiego 40 A, 11 - 700 Mrągowo,
- Nazali Naft Hurt - Detal, Bogdan Nazar, ul. 1-go Maja 78, 11 - 130 Orneta,
- Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe HEOPS Henryk Orłowski, ul. Westerplatte 56, 14 -          400 Pasłęk,
do złożenia ofert dodatkowych do dnia 06.10.2009r do godz. 12.00, z uwagi na fakt, że w/w firmy złożyły oferty o takiej samej cenie.

Do dnia 06 października 2009r do godz. 12.00 wezwani Wykonawcy złożyli oferty dodatkowe. Po ich sprawdzeniu i przeanalizowaniu Zamawiający postanowił odrzucić oferty Wykonawców:
 - Nazali Naft Hurt - Detal, Bogdan Nazar, ul. 1-go Maja 78, 11 - 130 Orneta,
- Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe HEOPS Henryk Orłowski, ul. Westerplatte 56, 14 -          400 Pasłęk,
ponieważ oferty  dodatkowe złożone przez w/w Wykonawców zawierały cenę wyższą niż ceny określone w złożonych ofertach. Wobec powyższego w/w oferty są niezgodne z ustawą - Prawo Zamówień Publicznych i podlegają odrzuceniu na mocy § 89 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

3.       Działąjąc na podstawie art. 92 ust 1 pkt 3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych ,Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni Wykonawcy.Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują  środki ochrony prawnej określone w ustawie Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r , (tekst jednolity Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z  2007r.  z późniejszymi zmianami).- dział VI „Środki ochrony prawnej".

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego.

Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

Dyrektor Zespołu Szkół
Iwona Chojecka

Data wytworzenia dokumentu: 09.10.2009
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Beata Popiel
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 09 października 2009 08:05
Dokument wprowadzony do BIP przez: Beata Popiel
Ilość wyświetleń: 912
09 października 2009 08:05 (Beata Popiel) - Utworzenie dokumentu.
Realizacja: Superszkolna.pl